Modellbibliotek

Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt

Mål, samband och mätmetoder
Sven-Erik Johansson och Mikael Runsten
Studentlitteratur
2017, 4:e upplagan

 

Boken innehåller en redovisningsbaserad modell för integrerad analys av företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Framställningen är koncentrerad till grundläggande begrepp, redovisningsmått och samband. För siffermässig illustration används ett genomgående exempel med successivt ökad detaljeringsnivå. För att se den praktiska relevansen av bokens begreppsapparat är läsning av ”riktiga” årsredovisningar att starkt rekommendera. M.a.o. läs och begrunda skrivningar kring finansiella strategier och måltal. Analysera tabeller med nyckeltal som beskriver företagens finansiella utveckling och fundera över deras val av centrala mått för att beskriva just deras verksamhet.

 

Ytterligare ett sätt att göra bokens innehåll till ditt eget är att jobba med bolag och siffror som du bryr dig om. Beräkna nyckeltal och testa känsligheten för olika alternativa val av finansiering och händelseförlopp. För att underlätta ditt arbete med detta har vi konstruerat ett antal enkla (och ibland mer komplicerade) Excel-modeller som du kan ladda ner och experimentera med. Rubrikerna ger vägledning av vad modellerna försöker fånga.

 

Glöm aldrig bort att en modell är praktisk, men dum! De kloka slutsatserna måste du dra själv.

DuPontkurvor

Modeller för att illustrera hur lönsamheten för ett företag i grafisk form kan illustreras som en kombination av företagets marginal och kapitalomsättningshastighet (se kapitel 6 i boken). Ange information för ett eller flera företag och ett eller flera år.

DuPont-träd

Modeller för att illustrera hur lönsamheten för ett företag kan analyseras i först marginal och kapitalomsättningshastighet (se kapitel 6 i boken). Respektive faktor kan sedan analyseras med utgångspunkt i ytterligare uppdelning.

Relativa rapporter

Bifogade modeller underlättar skapandet av så kallade relativa rapporter. Det är resultat- och balansräkningar satta i procent av företagets årsomsättning. Denna typ av rapporter underlättar ett snabbt fokus på vad som är speciellt i det analyserade företaget. Exempelvis, vilken typ av tillgångar har företaget mycket eller lite av? Vad beror det på? Vad betyder det? Dokumentet strategiska frågor till en balansräkning ger inspiration till saker att leta efter.

 

Motsvarande rapporter, men normerade med antal anställda eller antal kvadratmeter kan vässa en analys av exempelvis konsultbolag och fastighetsbolag.

Hävstångssambandet

Bifogade modeller underlättar beräknandet komponenterna i hävstångssambandet. Läs mer i kapitel 3 till 6 i boken.

Tillväxtssambandet

Bifogade modeller underlättar förståelsen för komponenterna i tillväxtssambandet. Läs mer i kapitel 7, 8 och 10 i boken.

What-if

Modeller för utvärdering av olika affärsscenarios.

Företags- och aktievärdering

Modeller som underlättar förståelsen av bokens diskussion i kapitel 11. Testa gärna verktygen för företag som du är intresserad av.

Ålderskalkylator

Enkel modell som beräknar livslängd och ålder på anläggningstillgångar baserad på vanlig information i företagens fotnoter. Se kapitel 13 i boken.

Aktivera immateriella satsningar

Enkel modell som underlättar en analys av hur resultat- och balsanräkningen samt centrala nyckeltal skulle påverkas om vissa satsningar aktiverades snarare än kostnadsfördes. Se kapitel 13 i boken.

Övningsuppgifter

Ett antal av övningsuppgifterna i boken upprepas här. Förslag på lösningar bifogas.

Bilder och bildspel

Ett antal centrala bilder från boken som kanske kan komma till användning i något presentations- eller ett undervisningssammanhang.

Avslutningsvis bifogas några powerpoint-bilder som med fördel ses i animerat läge. Avsikten är att underlätta förståelsen för vissa centrala koncept i boken.